Ter hande stelling Algemene Voorwaarden Peri Peri Reizen:

Op de reizen en de dienstverlening van Peri Peri Reizen zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn hier als PDF-document te downloaden. U heeft PDF-reader software nodig om het gedownloade bestand te kunnen openen, gebruik hiervoor bijvoorbeeld Adobe Reader dat gratis te downloaden is.

Algemene Voorwaarden Peri Peri Reizen


Artikel 1 Definities

 1. Peri Peri Reizen is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het verzorgen van avontuurlijke en zo goedkoop mogelijke groeps- en rondreizen door Afrika.  
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Peri Peri Reizen en Peri Peri Reizen de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Peri Peri Reizen en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Peri Peri Reizen en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten zoals vermeld in Lid 1, alsmede alle andere door Peri Peri Reizen ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een Opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.periperireizen.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Peri Peri Reizen gesloten Overeenkomsten waarbij Peri Peri Reizen Diensten aanbiedt of levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Peri Peri Reizen overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle offertes van Peri Peri Reizen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Peri Peri Reizen via e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Peri Peri Reizen zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt tot stand door het opsturen van het ingevulde boekingsformulier.
 3. Als Peri Peri Reizen een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Peri Peri Reizen kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Peri Peri Reizen, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Peri Peri Reizen deze schriftelijk bevestigt.
 5. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Peri Peri Reizen.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Peri Peri Reizen zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. 
 2. Peri Peri Reizen heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Peri Peri Reizen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever. 
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Peri Peri Reizen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Peri Peri Reizen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Peri Peri Reizen zijn verstrekt, heeft Peri Peri Reizen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Peri Peri Reizen zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. De Opdrachtgever dient te voldoen aan de wetten, gebruiken en douanevoorwaarden van het land van bestemming.
 7. De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat het land van bestemming een andere cultuur, mentaliteit en andere gebruiken kent. Tevens is het eten, de hotels, de infrastructuur en vervoersmiddelen verschillend van hetgeen men is gewend in Nederland.
   

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Peri Peri Reizen en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Peri Peri Reizen op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Peri Peri Reizen en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. De algemene voorwaarden zijn op deze wijziging van toepassing.
 5. Opdrachtgever kan een geboekte tour kosteloos wijzigen tot 60 dagen voor vertrek. Indien Opdrachtgever een geboekte tour minder dan 60 dagen voor vertrek wenst te wijzigen wordt 15% van de reissom, of een onkostenvergoeding van €140,- (zegge: honderdveertig euro) in rekening gebracht. Peri Peri Reizen kiest hierbij voor de optie van het hoogste bedrag.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Peri Peri Reizen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Peri Peri Reizen goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Peri Peri Reizen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien het minimaal aantal boekingen om een reis door te laten gaan niet wordt bereikt, is Peri Peri Reizen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever hoort dit uiterlijk 21 dagen voor vertrek en zal de reissom gerestitueerd krijgen. Een en ander met inachtneming van hetgeen bepaald in Artikel 9 lid 7. 
 4. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Peri Peri Reizen niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen Peri Peri Reizen en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen.
 5. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan Artikel 4 Lid 6 of een last is voor de rest van de groep, is de gids bevoegd Opdrachtgever uit te sluiten van de tour zonder teruggave van de reissom. Opdrachtgever zal op eigen kosten terugkeren naar huis.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Peri Peri Reizen gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na het opsturen van het boekingsformulier is niet mogelijk met inachtneming van hetgeen bepaald in Lid 3.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Peri Peri Reizen.
 3. Bij annulering na het opsturen van het boekingsformulier is Peri Peri Reizen gerechtigd een boete in rekening te brengen volgens de volgende regeling:
  1. Annulering van Gorilla Permits: 100% van de reissom;
  2. Annulering 0-10 dagen voor vertrek: 90% van de reissom;
  3. Annulering 10-29 dagen voor vertrek: 75% van de reissom;
  4. Annulering 30-60 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;
  5. Annulering 60 dagen of eerder voor vertrek is kosteloos.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Tevens is Peri Peri Reizen bevoegd reiskosten in rekening te brengen.
 2. Het BTW-percetage op reizen buiten Europa is belast met 0% BTW. 
 3. Peri Peri Reizen heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Peri Peri Reizen heeft het recht om een naheffing te factureren indien (Afrikaanse) overheden en/of instanties ad hoc (toegangs)prijzen verhogen en/of extra toeslagen of belastingen heffen die van toepassing zijn op de reis.
 5. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 6. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Peri Peri Reizen mede te delen.
 7. Opdrachtgever gaat akkoord met de mogelijkheid van digitale facturering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 9. Indien Peri Peri Reizen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Peri Peri Reizen is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
 2. Indien Peri Peri Reizen voor het uitvoeren van de Overeenkomst afhankelijk is van gegevens van derden, is Peri Peri Reizen niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van de Overeenkomst indien derden desbetreffende gegevens weigeren te verstrekken. 
 3. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de dienstverlening van Peri Peri Reizen.
 4. Peri Peri Reizen is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Peri Peri Reizen, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Peri Peri Reizen om, als een door Peri Peri Reizen ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Peri Peri Reizen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 6. Peri Peri Reizen is niet aansprakelijk indien de reispapieren van Opdrachtgever en groepsleden niet in orde zijn. Hieronder wordt verstaan, maar niet uitsluitend: visa, reisverzekering, gezondheidspapieren, vaccinatiepapieren, andere medische documenten en paspoort.
 7. Tevens is Peri Peri Reizen niet aansprakelijk voor ongelukken onderweg, pech tijdens de reis, ziekte van Opdrachtgever en een noodzakelijke wijziging of annulering van de reis.
 8. Peri Peri Reizen is niet aansprakelijk voor kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt indien Peri Peri Reizen de reis ontbindt conform Artikel 6 Lid 3.
 9. Het boeken van reizen als het minimaal aantal deelnemers nog niet is bereikt, is op eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient op eigen initiatief te informeren naar het aantal deelnemers op het moment van boeking. Peri Peri Reizen heeft hierin geen actieve vooraf informatieverstrekkende rol.
 10. Peri Peri Reizen is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.  
 11. De Opdrachtgever vrijwaart Peri Peri Reizen voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 12. Indien Peri Peri Reizen aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Peri Peri Reizen's verplichtingen met betrekking tot haar Diensten.
 13. De aansprakelijkheid van Peri Peri Reizen is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Peri Peri Reizen niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 14. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Peri Peri Reizen.
 15. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Peri Peri Reizen, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in Lid 1 bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Peri Peri Reizen zelf of een derde, vertraging van verkeer en openbaar vervoer, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Peri Peri Reizen, het falen van de techniek van Peri Peri Reizen, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Peri Peri Reizen overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten/te declareren uren die Peri Peri Reizen heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Peri Peri Reizen kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. Peri Peri Reizen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Peri Peri Reizen geleverde zaken, waaronder bedoeld maar niet uitsluitend: foto's om een indruk te krijgen van de reis, blijven eigendom van Peri Peri Reizen en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens/zaken mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Peri Peri Reizen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht. Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan deze bepaling is Peri Peri Reizen gerechtigd schadevergoeding te vorderen.
 3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Peri Peri Reizen van gegevens. Opdrachtgever zal Peri Peri Reizen vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 13 Identiteit van Peri Peri Reizen

 1. Peri Peri Reizen is bij de KvK geregistreerd onder nummer 52531074 en draagt btw-identificatienummer NL147346137B01. Peri Peri Reizen is gevestigd aan Azobe 112 (3315 NA) te Dordrecht.
 2. Peri Peri Reizen is per e-mail te bereiken via info@periperireizen.nl, telefonisch op 06-11058805 of via de Website www.periperireizen.nl.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Peri Peri Reizen en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Peri Peri Reizen en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rotterdam.